Lidmaatschap

Algemeen

Regels voor het lidmaatschap bij vv Nieuwerkerk

Op deze pagina’s kunnen leden van vv Nieuwerkerk zich inschrijven als lid, afmelden als lid, wijzigingen doorgeven of lezen hoe een overschrijving naar een andere vereniging werkt. Ook staat hier informatie over de contributies.

Het lidmaatschap (gelijk aan het seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.

Klik hier voor Privacy-verklaring vv Nieuwerkerk.

Aanmelden

Bij inschrijving als lid van vv Nieuwerkerk wordt uw inschrijving door de Ledenadministratie in behandeling genomen. Hierover ontvangt u een bericht. U (of uw kind) komt dan tijdelijk op de wachtlijst. Daarna plaatst de leeftijdscoördinator de speler in een team als er een plek is. Het kan zijn dat er voor sommige leeftijdscategorieën geen plek is. U (of uw kind) blijft dan op de wachtlijst totdat er een plek is. Hierover wordt u geïnformeerd. We streven ernaar om binnen 2 weken de inschrijving en duidelijkheid over de indeling te geven.

U (of uw kind) wordt lid op volgorde van aanmelding. Hierbij hebben inwoners van Nieuwerkerk voorrang, gevolgd door gezinsleden van reeds aanwezige leden van de vereniging. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor vv Nieuwerkerk. Bij vv Nieuwerkerk kijken we naar de bereidbaarheid van ouders om als vrijwilliger te fungeren binnen de vereniging. Onze vereniging leunt sterk op de hulp van vrijwilligers om bijvoorbeeld de vele teams te begeleiden. Aankomende leden die zich aanmelden als vrijwilliger krijgen ook voorrang om lid te worden bij de inschrijving.

Helaas hebben wij voor de geboortejaren: 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009 een ledenstop moeten instellen. Onze huidige wachtlijst is al dermate groot dat wij er geen nieuwe kinderen aan toevoegen.

Als nieuw lid stemt u in met onze statuten en het huishoudelijk reglement. Daarmee onderschrijft u ons beleid ten aanzien van normen en waarden, ons vrijwilligersbeleid, het dragen van Robey vv Nieuwerkerk kleding in- en rondom de wedstrijden en gaat u akkoord met automatische incasso van de verschuldigde contributie. De contributie wordt in twee delen geïncasseerd, het eerste normaliter in september, het tweede deel eind januari.

Bij het aanmelden als lid van de voetbalvereniging Nieuwerkerk is ieder nieuw lid verplicht de contributie via automatisch incasso te laten innen.

LET OP!!!: De automatische incasso is een service van de vereniging en ontneemt niet uw betalingsverantwoordelijkheid. U dient er zelf voor te zorgen dat het saldo op uw rekening op de incassodata (zie factuur die u ontvangt) toereikend is. Bij het niet kunnen uitvoeren van de incasso ontvangt u een aanmaning verhoogd met € 7,50 aanmaningskosten. Mocht de betaling dan nog niet ontvangen worden, dan zal de inning van de contributie uit handen worden gegeven aan een Incassobureau waarbij de extra kosten eveneens voor uw rekening zijn.

Bij het aanmelden als lid van de voetbalvereniging Nieuwerkerk dient u de onderstaande zaken in te leveren bij de ledenadministratie:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar) .
  • Pasfoto (alle leden die ouder zijn dan 10 jaar tbv spelerspas).

Indien één van de hierboven genoemde punten niet is ingeleverd kunnen we u niet aanmelden als lid van de voetbalvereniging vv Nieuwerkerk.

Afmelden

Het lidmaatschap (gelijk aan het seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap bij de voetbalvereniging Nieuwerkerk kan door het formulier beëindigen lidmaatschap te gebruiken:

Bij tussentijdse opzegging bent u het volledige contributie bedrag verschuldigd.

Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich vóór 1 juli als lid afmeldt. Opzeggen van het lidmaatschap bij de voetbalvereniging Nieuwerkerk kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend. De voorkeur heeft om het formulier beëindigen lidmaatschap te gebruiken:

U kunt het lidmaatschap ook per brief beëindigen. Stuur uw brief, voorzien van voldoende portokosten, naar onderstaand postadres. Vermeld in uw brief altijd de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en de geboortedatum van het lid. Graag zouden we ook de reden willen weten waarom het lidmaatschap wordt beëindigd.

Postadres:
Ledenadministratie v.v. Nieuwerkerk
Postbus 25
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel

LET OP!!! Opzeggingen bij leiders, trainers, aanvoerders, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Een foute wijze van bedanken zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op de betrokkene(n).

TOELICHTING

Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie is binnengekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie.

Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnenkomen. De afzender krijgt vervolgens een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Deze correspondentie dient als bewijs bij eventuele misverstanden over de afwikkeling van de (nog) verschuldigde contributie. De voetbalvereniging Nieuwerkerk adviseert u dan ook de opzeggings- en bevestigingsbrief goed te bewaren.

Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling onverkort van kracht

Wijzigen

Als lid van de voetbalvereniging Nieuwerkerk bent u verplicht persoonlijke wijzigingen (zoals adres, telefoonnummer, e-mail etc.) door te geven aan de ledenadministratie.

Wijzigingen kunt u alleen schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. De voorkeur heeft om het formulier Lidmaatschap wijzigen te gebruiken:

Overschrijven

Overschrijving gaat niet meer met een overschrijvingsformulier. Bij overschrijving meldt u zich aan bij de nieuwe vereniging als lid.

Bij een overschrijving wordt toestemming verleend door vv Nieuwerkerk als alle openstaande rekeningen aan vv Nieuwerkerk zijn voldaan.

De overschrijvingstermijn sluit op woensdag 15 juni om  24.00 uur.

Contributie