Corona en contributies

Beste leden,

We leven in bijzondere tijden. Met dit mooie weer hadden we allemaal willen trainen, wedstrijden willen spelen, op het terras willen zitten en spannend voetbal willen kijken. Dat is allemaal niet mogelijk. Dat vinden we vervelend voor al onze leden.

Onze belangrijkste taak als bestuur is nu om de continuïteit van onze vereniging te garanderen. We proberen de kosten terug te dringen om de teruglopende variabele kantine-opbrengsten en sponsoropbrengsten te compenseren. We doen een beroep op regelingen van de overheid die ons kunnen ondersteunen. En we doen een beroep op onze leden. Wij snappen dat er leden zijn die verwachten dat zij een deel van de contributie niet hoeven te betalen, omdat er een deel van het seizoen niet gevoetbald kan worden. In het belang van de continuïteit van onze vereniging gaan wij niet op die verwachting in en houden we vast aan de Algemene Voorwaarden dat onze leden lid blijven en verplicht zijn tot het betalen van contributie. Leden kunnen het lidmaatschap opzeggen per het einde van het seizoen.

Wij rekenen op uw begrip.

Het bestuur

Voor verdere onderbouwing van het standpunt verwijzen wij naar deze column van Mr. Arthur van der Hoeff 

Het coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport 31 maart 2020

Uittreksel van de column van: Arthur van der Hoeff (Mr. Arthur van der Hoeff is voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht)

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen vergunningplichten bijeenkomsten, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd en de accommodaties gesloten blijven.

Als gevolg van de maatregelen van de overheid ligt de georganiseerde sport volledig stil. Gelukkig begrijpt iedereen dat dit een uitzonderlijke situatie is en zien we veel wederzijds begrip. Toch zien we ook dat er zo langzaamaan al vragen komen over de gevolgen van alle maatregelen. In deze bijdrage ga ik in op een kwestie die erg actueel is: hoe zit het met de verschillende betalingsverplichtingen nu er in veel gevallen niets kan worden ‘geleverd’?

Veel contractuele relaties binnen een sportvereniging 
Neem als voorbeeld de situatie van een tennisvereniging. Normaliter gaan 1 april de banen open en start het seizoen. De leden hebben vaak de contributiefactuur in januari of februari ontvangen voor het gehele seizoen. Mogelijk is er ook ingeschreven voor tennislessen bij de tennisschool die op zijn beurt een contract heeft met de vereniging voor het gebruik van de banen. In veel gevallen huurt de vereniging de banen en/of de grond van de gemeente tegen een veelal voor jaren vastgestelde huurprijs die door de vereniging moet worden voldaan. En niet zelden is de exploitatie van de kantine door de vereniging in handen gegeven aan een commerciële uitbater tegen een jaarlijkse vergoeding. De bond stuurt de vereniging een factuur voor de bondscontributie.

Dit is zo maar een greep uit de diverse relaties die er bij een sportvereniging kunnen bestaan en waarbij normaliter diensten of prestaties worden geleverd tegen een bepaalde vergoeding. Hoe zit het met alle betalingsverplichtingen die hieruit voortvloeien? 

Gevaar domino-effect
Laten we beginnen met de relatie tussen de vereniging en de leden. Het spreekt voor zich dat als we hier zouden stellen dat het leden vrij staat om per direct het lidmaatschap te beëindigen of de contributie (gedeeltelijk) terug te vorderen nu er geen speelmogelijkheden zijn (en verwacht kan worden dat die er voorlopig ook niet komen), dat daarmee de continuïteit van de verenigingen direct in groot gevaar komt. Met als gevolg dat de vereniging haar verplichtingen tegenover alle andere leden, de bond en alle andere betrokken partijen niet meer na kan komen. Het zou een gigantisch domino-effect veroorzaken binnen de hele sportketen. Gelukkig kunnen we betogen dat dit niet het geval is.

Het zou onder de gegeven omstandigheden niet redelijk zijn om gebruik te willen maken van de directe opzeggingsmogelijkheid van het lidmaatschap”

Hele specifieke regels voor lidmaatschap sportvereniging

Anders dan bijvoorbeeld geldt voor sportabonnementen of afspraken voor trainingen bij commerciële sportaanbieders – waarop het algemene contractenrecht van toepassing is (zie verderop in deze bijdrage) – gelden voor het lidmaatschap van een sportvereniging hele specifieke regels. Uitgangspunt volgens de wet is dat een persoon lid blijft van de vereniging, totdat het lidmaatschap eindigt op één van de in de wet limitatief opgesomde manieren: de dood van het lid, opzegging door de vereniging of royement. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (bij vv Nieuwerkerk tot 30 juni)

Door overheid opgelegde noodmaatregel
Zoals hierboven aangegeven weegt het gevaar voor de continuïteit van de vereniging en daarmee de hele keten binnen de sport hier heel zwaar. Verder geldt dat het hier ook geen besluit is van de vereniging tot beperking van het recht van het lid om te sporten, maar een door de overheid opgelegde noodmaatregel waardoor het sporten tijdelijk niet mogelijk is. En zelfs als het lidmaatschap wel onmiddellijk zou kunnen beëindigd door een lid, dan nog geldt volgens de wet dat de contributieverplichting toch voor het hele jaar blijft gelden.

Tot slot geldt mijns inziens dat de aard van de specifieke verhouding tussen de vereniging en het lid maakt dat de regels van het algemene contractenrecht (zoals recht op ontbinding of opschorting van de betalingsverplichting) niet van toepassing zijn.

De conclusie is dan ook dat we vast kunnen houden aan het uitgangspunt dat alle leden ook voor dit ongewone jaar gewoon volledig aan hun contributieverplichtingen moeten voldoen.

Door oog te houden voor het grotere geheel en elkaars belangen voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de hele sportketen”

Uitzonderlijke tijd vraagt om solidariteit

Dit is een uitzonderlijke tijd. De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor zowel consumenten als bedrijven. En ook de sport ontkomt hier niet aan.

Het is normaal gesproken altijd goed om uit te gaan van de wettelijke bepalingen en uitgangspunten. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen echter leiden tot bijzondere situaties. Het is aan eenieder om in deze situatie af te wegen of en hoe u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten. In sommige gevallen zou een beroep op uw rechten vanwege de coronacrisis onredelijk kunnen zijn en mogelijk ook door een rechter worden afgewezen. In veel gevallen is het goed om met contractpartijen in overleg te gaan over de gevolgen. Door oog te houden voor het grotere geheel en elkaars belangen voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de hele sportketen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en kunnen we ervoor zorgen dat ook de sport door deze moeilijke situatie heen komt.

2 Replies to “Corona en contributies”

  1. Ik ben blij met deze eerste mededeling van het bestuur over wat de Coronacrisis voor VVN en haar leden betekent.
    Ik had dit heel graag al wat eerder gezien, maar ook hiervoor zullen verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren; het is ook allemaal heel veel wat er allemaal op ons afkomt!
    Ik hoop dat we nog meer te lezen krijgen over de (mogelijke) financiële gevolgen voor onze vereniging, de stappen die hierin zijn ondernomen zijn door het bestuur en (zo mogelijk) ook de eventuele gevolgen voor personeel, trainers, vrijwilligers.
    Ik wens het bestuur en adviseurs wijsheid en kracht toe en spreek de hoop uit dat we elkaar weer zien in betere tijden.

    Huub Donken

  2. Ik onderschrijf graag de woorden van Huub Donken. Het was best erg stil de laatste weken. De schrik zit er flink in en dat is best te begrijpen. Het seizoen loopt op deze manier wel erg bizar af en komt er met name voor het bestuur veel andere werkzaamheden als gewoonlijk op hun af. Ik wens onze bestuursleden veel sterkte de komende periode toe. Hartelijk bedankt voor jullie extra inzet onze vereniging door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *