Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 november a..s. bent u weer welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hierbij treft u de agenda aan.

Aanvang 20.00u.

01. Opening
02. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
03. Ingekomen stukken
04. Jaarverslag secretaris *
05. Jaarverslag seniorencommissie *
06. Jaarverslag jeugdcommissie *
07. Financieel verslag van de penningmeester. (ligt week voorafgaande aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
08. Verslag kascontrolecommissie
09. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie
10. Meerjarenbegroting seizoen 2019-2024
11. Pauze
12. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: René Vis en Marco van Zwol.
Aftredend en NIET herkiesbaar: Davy Govers.
Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: …………………..
Tegenkandidaten kunnen tot 2x 24 uur voorafgaand aan de vergadering en voorzien van handtekeningen van ten minste 5 seniorleden worden ingediend bij het secretariaat
13. Rondvraag
14. Sluiting

* Deze jaarverslagen vindt u t.z.t. op onze website.
* Ouders van leden jonger dan 16 jaar kunnen de vergadering namens hun kinderen bijwonen en hebben ook stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder kunnen andere leden van 16 jaar of ouder een schriftelijke volmacht geven, welke voorafgaand aan de vergadering moet worden ingeleverd.

Aantal stemmen: Senioren: 4; Junioren: 2; Pupillen: 1. Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen de vergadering wel bijwonen.