Het bestuur wenst haar leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren een mooie zomervakantie !     

NIEUWS

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing . Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waar we bij de club nu al  mee te maken hebben.

 

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens (inclusief beeldmateriaal) worden verwerkt. De persoonsgegevens van de leden worden binnen vv Nieuwerkerk verzameld, en de vereniging is hier dan ook verantwoordelijk voor. Met de AVG zijn de regels over de wijze waarop vv Nieuwerkerk omgaat met persoonsgegevens verscherpt. We mogen niet zomaar de gegevens van onze leden opslaan en er mee werken, daar moet een reden of doel voor zijn (gerechtvaardigd belang). We hebben hier toestemming van de persoon zelf voor nodig. Overigens is impliciet deze toestemming door de leden gegeven omdat zij zich hebben aangemeld als lid en vv Nieuwerkerk deze gegevens nodig heeft om haar ledenadministratie te kunnen voeren. Maar leden hebben net zo goed het recht gekregen om deze toestemming in te trekken.

We zijn verplicht om als vereniging altijd inzicht te hebben waar de gegevens van onze leden zich bevinden en wat daarmee gebeurt. Bijvoorbeeld, het opslaan van gegevens in Excel-sheets of bijlagen in de mail mag alleen nog maar voor het moment van gebruik. Daarna is de gebruiker verplicht deze gegevens weer te vernietigen. Of als wij gegevens verstrekken aan de KNVB moeten we daar afspraken over hebben gemaakt met de KNVB door middel van een verwerkersovereenkomst. De vereniging mag in het algemeen gegevens niet meer oneindig gebruiken en bewaren. Nadat gegevens niet meer nodig zijn moeten deze worden verwijderd in de administratie. Ook moet de vereniging zorgen voor een goede beveiliging van de gegevens, zowel bij vv Nieuwerkerk zelf, als dit nagaan bij de organisaties waarbij wij onze data opslaan of software van gebruiken (cloud saas toepassingen en hosting partijen).

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. Bijvoorbeeld het Recht op vergetelheid. Mensen hebben al het recht om aan de vereniging te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de vereniging de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van vv Nieuwerkerk hebben gekregen.

Het belangrijkste systeem waarin deze gegevens worden verwerkt is Sportlink. Binnen de club wordt bekeken of de huidige werkwijze voldoet aan de nieuwe regeling en zo nodig organisatorisch moet worden aangepast. Hiervoor moet vv Nieuwerkerk een verwerkingsovereenkomst afsluiten met Sportlink. Deze  is al vastgelegd in de “standaardvoorwaarden sportlink verenigingen”.

Verder maakt de vereniging nog gebruik van het systeem “Arbitrage online” voor het aanstellen van scheidsrechters en “Sportbundels” als hulpmiddel bij de scouting van jeugdspelers. Ook hierbij wordt bekeken of aan de nieuwe regelgeving wordt voldaan en worden de afspraken die gelden onder de AVG vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Als u nu al brandende vragen heeft, dan kunt u deze stellen via een mailtje aan

Het bestuur.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links